Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

WebjetCloud

pre zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.webjet.sk

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky www.webjet.sk (ďalej aj len „Stránka“) je spoločnosť InterWay, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35 728 531, IČ DPH: SK2020268294, DIČ: 2020268294, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 15626/B (ďalej ako „InterWay“ alebo „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú nasledovné: info@webjet.eu a telefonický kontakt: 02-3278 8888.
 2. Stránka slúži na propagáciu softwarového produktu - redakčného systému vedeného pod obchodným názvom WebJET Cloud umiestneného na externom serveri (cloude), slúžiaceho na jednoduché vytvorenie vlastnej webovej stránky (ďalej aj len „služba“) a na uzatvorenie zmluvy na diaľku medzi prevádzkovateľom a používateľom (ďalej spolu aj len „zmluvné strany“) o poskytnutí tejto služby (ďalej aj len „Zmluva“) prostredníctvom funkcionality „Vytvoriť stránku“ prístupnej na Stránke (ďalej aj len „Portál“).
 3. Za Zmluvu sa považujú registračné formuláre prístupné na Stránke prevádzkovateľa vyplnené používateľom a odoslané prevádzkovateľovi za účelom sprístupnenia služieb používateľovi, v prípade platenej verzie služieb aj spolu s odkliknutím tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ (alebo obdobného tlačidla). Zmluvný vzťah vzniká medzi zmluvnými stranami okamihom schválenia zaslaného a riadne vyplneného registračného formulára používateľa zo strany prevádzkovateľa služby vo forme sprístupnenia služby používateľovi. Používateľ služby súhlasí s uzavretím zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatvorení Zmluvy, poskytovaní služby prevádzkovateľom, využívaní služby používateľom, ako aj pri uplatňovaní súvisiacich práv a plnení povinností zmluvných strán. Predmetom VOP je najmä zaistiť prevádzku služby požívateľovi a záväzok používateľa za túto službu platiť poplatky podľa platného cenníka prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a používateľom.
 5. Prevádzkovateľom a poskytovateľom služby je spoločnosť InterWay.

2. Uzatvorenie zmluvy

 1. Používateľom služby môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba (ďalej aj len „používateľ“).
 2. Používateľ si objedná službu prostredníctvom Stránky a Portálu odoslaním registračného formulára s využitím siete internet.
 3. Objednaním služieb prostredníctvom siete internet spolu so zaškrtnutím okienka súhlasím s VOP vyslovuje používateľ svoj záväzok riadiť sa týmito VOP rovnako, ako by tieto VOP boli podpísané vo forme zmluvy. VOP sú záväzné v platnom aktuálnom znení zverejnenom na Stránke.
 4. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a používateľom služby sa riadi sa týmito VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a nadväzujúcich príslušných právnych predpisov.
 5. Na používateľa, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej aj len „spotrebiteľ“), sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 102/2014 Z.z.“), zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie súvisiace predpisy.
 6. Požívateľovi je automaticky zriadená služba a nastavené webové stránky na zvolenej doméne a umožnená administrácia týchto stránok. O zriadení služby je používateľ informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol v registračnom formulári.
 7. Po registrácii je na e-mail zadaný používateľom zaslané náhodné heslo. Používateľ je povinný si následne heslo zmeniť v sekcii Moje stránky a uchovávať toto heslo v tajnosti a nezdieľať ho s ďalšími osobami. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré sú z jeho účtu vykonané.
 8. Používateľ je povinný okamžite prevádzkovateľa informovať, pokiaľ má akékoľvek podozrenie na zneužitie či sprístupnenie svojho konta tretej osobe. V prípade odôvodnenej obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu účtu požívateľa, je prevádzkovateľ oprávnený účet používateľa zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v dôsledku vyzradenia alebo zneužitia jeho prístupového hesla.

3. Poskytované služby

Bezplatná verzia

Bezplatná verzia ako základný nástroj poskytuje 50MB priestoru na disku a má limit na maximálne 30 web stránok. Bezplatná verzia poskytuje 1GB prenesených dát za mesiac. V bezplatnej verzii je povinnosť zachovať odkaz na prevádzkovateľa stránky v podobe ako je uvedený v pätičke stránky vo zvolenej šablóne. Na stránkach sa môžu zobraziť reklamy na tovar a služby tretích strán a prevádzkovateľa.

Prémiové služby

V prípade potreby zvýšenia limitov diskového priestoru, počtu stránok, mesačného prenosu dát alebo si želáte web stránku prevádzkovať na vlastnej doméne môžete využiť naše prémiové služby (viď k tomu čl. 4 VOP).

4. Prémiové a doplnkové služby

 1. Všetky ceny sú zverejnené na Stránke v cenníku v sekcii pre prémiové služby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, a pri objednávke služby. Ceny môžu byť upravené podľa aktuálnych zmien trhu alebo z dôvodu špeciálnych akcií. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť požívateľovi každé zvýšenie ceny, a to zverejnením nového cenníka na Stránke prevádzkovateľa, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením cenníka mohli používatelia bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Ceny sú uvedené v mene EUR vrátane DPH.
 2. Všetky prémiové služby sú dostupné pre jednotlivé web stránky po prihlásení v sekcii Moje stránky.
 3. Prémiové služby je možné uhradiť prostredníctvom platobnej karty alebo pomocou služby PayPal, prípadne iným vhodným spôsobom dostupným na Stránke. Platby spracováva tretia strana, údaje o platobnej karte nebudú poskytnuté prevádzkovateľovi služby.
 4. Zúčtovacím obdobím je mesiac alebo rok podľa voľby používateľa od objednania služby, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté alebo v cenníku uvedené inak.
 5. Splatnosť ceny služby je do 14 kalendárnych dní odo dňa začatia platnosti služby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Splatnosť ceny služby za prvé zúčtovacie obdobie je do 14 dní, služba je aktivovaná až po úhrade).
 6. Účastník je povinný uhradiť všetky platby za službu do dňa splatnosti ceny služby, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Cena služby sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet prevádzkovateľa, inak je používateľ v omeškaní.
 7. Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za službu je prevádzkovateľ oprávnený účtovať používateľovi vo výške 0,1 % z ceny služby za každý začatý deň omeškania.Pri zvolení mesačných platieb za služby bude platba v prípade, že je to technicky možné (tzv. rekurencia), automaticky odpisovaná zo zadaného účtu používateľa v stanovenom intervale (t.j. v prípade, ak cenu služby platíte prostredníctvom platobnej karty alebo služby PayPal), s čím používateľ výslovne súhlasí V prípade, že z technických dôvodov automatické odpisovanie ceny služby z účtu možné nie je, budete musieť zadávať príkazy na úhradu ceny služby na ďalšie zúčtovacie obdobia manuálne a včas. Používateľ berie na vedomie, že pri zvolení ročného zúčtovacieho obdobia za služby je vždy potrebné manuálne zadanie a vykonanie platby zo strany používateľa.
 8. Po úspešnom vykonaní platby je používateľovi zaslané potvrdenie na nim zadaný e-mail.
 9. Ceny za prémiové služby alebo ich pomerné časti je možné refundovať zo strany prevádzkovateľa do 15 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti používateľa v prípade:
  1. zániku Zmluvy a následného ukončenia poskytovania služieb pred uplynutím zúčtovacieho obdobia v celom rozsahu uhradeného zo strany používateľa;
  2. opakujúceho sa zásadného problému služby (t.j. aspoň dvakrát), ktorá zamedzuje normálnemu fungovaniu;
  3. Nie je možné zo strany prevádzkovateľa poskytnúť zvolenú prémiovú službu s výnimkou nevyhnutnej doby prerušenia poskytovania služby v odôvodnených prípadoch podľa čl. 15 bod 4. týchto VOP (t.j. napr. údržba, aktualizácia systémov prevádzkovateľa a pod.);
 10. O vrátenie pomernej časti ceny musí používateľ požiadať prevádzkovateľa najneskôr do troch mesiacov po dni odkedy nastali skutočnosti podľa bodu 9. písm. a) – c) tohto článku VOP. V prípade, že k neposkytovaniu služby došlo čo aj čiastočne zavinením požívateľa, hoci aj nedbanlivostným, má požívateľ právo len na pomernú časť ceny v závislosti od miery svojho zavinenia. V prípade, že neposkytovanie služby bolo zavinené v celom rozsahu používateľom, nemá používateľ nárok na vrátenie akejkoľvek časti ceny. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo preskúmať dôvod refundácie, na základe ktorého rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí refundácie.
 11. Časť ceny na vrátenie sa vypočíta ako časť ceny násobená súčtom dĺžky takých období v zúčtovacom období zaokrúhleným na celé hodiny smerom nahor. Poskytovateľ môže namiesto vrátenia pomernej časti ceny predĺžiť používateľovi zúčtovacie obdobie poskytovania služby, a to o 1 deň za každé prerušenie poskytovania Služieb zavinené prevádzkovateľom alebo jeho subdodávateľmi trvajúce dlhšie ako 5 minút, pokiaľ prerušenie trvalo dlhšie ako 0,4% celkového času poskytovania služieb v príslušnom zúčtovacom období.
 12. Platby za domény a konzultačné služby nie je možné refundovať.

5. Ukončenie služby

 1. Odstúpenie od Zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. pre prémiové služby (platené)
  1. 1.1. Požívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa jej uzavretia. Požívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Požívateľ, ktorý je spotrebiteľom si môže odstúpenie od Zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke prevádzkovateľa, a to v sekcii Podpora/Kontaktujte nás. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo každého požívateľ odstúpiť od zmluvy i v iných prípadoch, v ktorých to tieto VOP výslovne ustanovujú.
  2. 1.2. Odstúpením používateľa, ktorý je spotrebiteľom, od Zmluvy podľa odseku 1.1. tohto článku týchto VOP sa Zmluva od začiatku zrušuje. Prevádzkovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť používateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý používateľ uhradil vrátane nákladov, ktoré Užívateľ vynaložil v súvislosti s objednaním služby.
  3. 1.3. Ak je používateľ, ktorý žiada o registráciu domény, spotrebiteľom v zmysle príslušného zákona, podaním žiadosti o registráciu domény súhlasí s tým, aby bola registrácia domény vykonaná okamžite po overení splnenia podmienok pre registráciu domény podľa pravidiel správcu domény, t. j. pred uplynutím lehoty ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom pre odstúpenie od Zmluvy spotrebiteľom, a nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o registrácii domény, ak bola registrácia domény vykonaná pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od Zmluvy spotrebiteľom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. Poskytovateľ upovedomuje používateľa a používateľ výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že zrušiť objednávku na registráciu domény alebo odstúpiť od zmluvy o registrácii domény môže používateľ len do okamihu, kým nie sú prevádzkovateľom vykonané záväzné úkony smerujúce k registrácii domény voči príslušnému správcovi domény v zmysle jeho pravidiel registrácie domény platných v čase registrácie domény. Po vykonaní týchto úkonov nemôže tiež používateľ žiadať o vrátenie poplatku.
 2. Ďalšie spôsoby a dôvody ukončenia Zmluvy (bezplatná verzia aj prémiové služby)
  1. 2.1. Zmluva v znení VOP zaniká:
   1. dohodou zmluvných strán,
   2. bezplatnú verziu môže prevádzkovateľ automaticky ukončiť, pokiaľ nebol viac ako 6 mesiacov zaznamenaný prístup do administrácie stránky, a to ani potom ako bol používateľ na nečinnosť a možnosť ukončenia poskytovania služby zo strany prevádzkovateľa upozornený najmenej štrnásť (14) dní vopred.
   3. Prémiovú službu je možné ukončiť k termínu splatnosti nasledovnej mesačnej platby za službu vo forme zrušenia odoberania služby v sekcii Moje stránky.
  2. 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak:
   1. webové stránky vytvorené používateľom porušujú zákony alebo sú v rozpore s dobrými mravmi;
   2. webové stránky vytvorené používateľom poskytujú informácie / odkaz na hazardné hry alebo tipovanie;
   3. používateľ poruší tieto VOP;
   4. stránky poškodzujú dobré meno prevádzkovateľa;
   5. používateľ sa pokúsi narušiť bezpečnosť, stabilitu alebo dostupnosť poskytovaných služieb;
   6. používateľ sa pokúsi prekonať obmedzenia služieb;
   7. vytvorené stránky šíria alebo odkazujú na nebezpečný kód, porušujú autorské práva, odkazujú alebo poskytujú warez / hack / phishing;
   8. stránka neposkytuje bežný obsah iba súbory na stiahnutie;
   9. stránka obsahuje materiál pornografickej, hanlivej, výhražnej alebo inak škodlivej povahy;
   10. stránka obsahuje materiál ktorý nie je vlastníctvom používateľa;
   11. obsah na stránke, alebo stránka samotná je rozposielaná formou SPAMu;
   12. stránka bola vytvorená robotickým softvérom;
  3. 2.3. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je prevádzkovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho oznámenia používateľovi.
  4. 2.4. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, že:
   1. na používateľa bol vyhlásený konkurz alebo bude podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie;
   2. bude prijaté rozhodnutie používateľa o dobrovoľnom zrušení používateľa (s výnimkou prípadov zlúčenia alebo splynutia); alebo;
   3. okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka alebo udalosť vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní; alebo
   4. používateľ je v omeškaní so zaplatením ceny služby o viac ako (1) mesiac.
   Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia prevádzkovateľa používateľovi.
  5. 2.5. Na základe vlastného uváženia môže prevádzkovateľ služby taktiež pozastaviť, a to v prípade, že používateľ jedná spôsobom, ktorý je pre prevádzkovateľa neprijateľný.
  6. 2.6. Používateľ je od Zmluvy oprávnený odstúpiť v prípade zmien VOP alebo cenníka ako neoddeliteľnej súčasti VOP počas trvania Zmluvy, s ktorými používateľ nesúhlasí, a to najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa zverejnenia oznámenia prevádzkovateľa o zmene VOP alebo cenníka na Stránke, prípade akéhokoľvek iného oznámenia o zmene doručeného používateľovi za predpokladu, že toto oznámenie nebude zverejnené na stránke. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia používateľa prevádzkovateľovi.
  7. 2.7. Odstúpením od Zmluvy, prípadne na základe iného spôsobu ukončenia Zmluvy, nie sú dotknuté nároky, ktoré vznikli do dňa účinnosti odstúpenia alebo iného spôsobu ukončenia Zmluvy, alebo ustanovenia, ktoré podľa svojho charakteru majú pretrvávať aj po ukončení tejto Zmluvy, napr. ochrana osobných údajov, náhrada škody, sankcie a pod. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany prevádzkovateľa po riadnom poskytnutí služieb nemá táto skutočnosť vplyv ani na povinnosť používateľa zaplatiť prevádzkovateľovi cenu za poskytnuté služby.
  8. 2.8. Ak z tohto článku nevyplýva niečo iné, na platnosť odstúpenia alebo výpovede sa nevyžaduje nevyhnutne písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným, napr. aj konkludentným spôsobom (napr. e-mail, fax, sms správa, zrušenie odoberania služby).
  9. 2.9. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany oznámenú druhej zmluvnej strane v rámci registračného formulára, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v používateľom v registračnom formulári.
  10. 2.10. Používateľ berie na vedomie, že po zániku Zmluvy môže pridelenú doménu získať iný používateľ.

6. Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na používateľov, ktorí sú fyzickými osobami. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o používateľoch v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v podmienkach InterWayu sú bližšie uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov a použitia cookies, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP. Podmienky spracúvania osobných údajov a použitia cookies sú zároveň splnením informačnej povinnosti spoločnosti InterWay vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 a 14 GDPR.
 2. Prevádzkovateľ môže vystupovať vo vzťahu k zákazníkom požívateľa v pozícii sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. V takom prípade sa Zmluva medzi prevádzkovateľom a používateľom riadi nasledovným:
  1. 2.1. Úvodné ustanovenia a výklad niektorých pojmov
   1. 2.1.1. Prevádzkovateľom IS webstránka vytvorenej používateľom prostredníctvom služby podľa týchto VOP je používateľ.
   2. 2.1.2. Používateľ a InterWay sa na základe Zmluvy v znení týchto VOP (ďalej len „hlavná zmluva“) dohodli na tom, že InterWay bude prevádzkovateľovi poskytovať službu spojenú s uchovávaním dát z webstránky vytvorenej používateľom podľa týchto VOP.
   3. 2.1.3. Predmetom tejto časti VOP je úprava práv a povinností prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v súlade s čl. 28 GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ako aj ďalších všeobecných právnych predpisov prijatých v oblasti ochrany osobných údajov (ďalej spoločne len „Predpisy na ochranu osobných údajov“).
   4. 2.1.4. Prevádzkovateľ týmto poveruje InterWay ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene používateľa ako prevádzkovateľa.
   5. 2.1.5. Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov vo svojom mene len takého sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zistil, že InterWay poskytuje dostatočné záruky v zmysle predchádzajúcej vety.
  2. 2.2. Predmet, povaha, účel a doba spracúvania
   1. 2.2.1. Predmetom spracúvania sú osobné údaje týkajúce sa dotknutých osôb tak, ako je špecifikované ďalej.
   2. 2.2.2. Osobné údaje bude sprostredkovateľ spracúvať automatizovanými prostriedkami. Spracúvanie automatizovanými prostriedkami bude sprostredkovateľ vykonávať v internom systéme sprostredkovateľa.
   3. 2.2.3. Osobné údaje sa InterWay zaväzuje v mene prevádzkovateľa spracúvať výhradne za účelom plnenia povinností podľa hlavnej zmluvy. Sprostredkovateľ nesmie osobné údaje spracúvať na akýkoľvek iný účel.
   4. 2.2.4. Účelom spracúvania je plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
   5. 2.2.5. Sprostredkovateľ začne spracúvať osobné údaje odo dňa uzatvorenia hlavnej zmluvy.
   6. 2.2.6. Povolené operácie, ktoré je oprávnený sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov vykonávať, sú získavanie, zhromažďovanie, prehliadanie, uchovávanie, blokovanie, poskytovanie príslušným orgánom/sub-dodávateľom/výrobcom/kuriérom a likvidácia. Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľom bude sprostredkovateľ spracúvať len v rozsahu povolených operácií s nimi.
   7. 2.2.7. InterWay je oprávnený spracúvať osobné údaje počas doby určitej, t.j. do skončenia hlavnej zmluvy. Skončením hlavnej zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia tejto časti VOP týkajúce sa mlčanlivosti, zodpovednosti za škodu, ktoré trvajú aj po ukončení hlavnej zmluvy.
  3. 2.3. Typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb
   1. 2.3.1. Osobné údaje, ktoré spracúva InterWay ako sprostredkovateľ v mene používateľa sú predovšetkým titul, meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, emailový kontakt, údaje o objednávke, prípadne ďalšie nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy používateľa s jeho klientom alebo zákazníkom.
   2. 2.3.2. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá je koncovým zákazníkom alebo klientom používateľa ako prevádzkovateľa
  4. 2.4. Práva a povinnosti sprostredkovateľa
   1. 2.4.1. InterWay je oprávnený spracúvať osobné údaje iba na základe písomných pokynov prevádzkovateľa vrátane pokynov ohľadom prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (s výnimkou ako je uvedené v článku 28 ods. 3 písm. a) GDPR).
   2. 2.4.2. InterWay môže spracovávať osobné údaje na svojich informačných systémoch, ako aj informačných systémoch tretích osôb výlučne v rámci EÚ/EHP. V prípade, ak by malo dochádzať k cezhraničnému spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ s takým cezhraničným spracúvaním súhlasí. InterWay bude pred uskutočnením prvého prenosu informovať prevádzkovateľa o tretej krajine, kam sa budú osobné údaje prenášať.
   3. 2.4.3. InterWay je povinný prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku (podľa článku 32 GDPR), a to najmä zabezpečiť:
    a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;
    b) trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb;
    c) včasnú obnovu a dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu;
    d) pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.
   4. 2.4.4. Tieto opatrenia je sprostredkovateľ povinný zdokumentovať v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov.
   5. 2.4.5. InterWay je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečovať aktualizáciu prijatých opatrení tak, aby zodpovedala prijatým zmenám pri spracúvaní osobných údajoch, a to až do skončenia spracúvania osobných údajov podľa hlavnej zmluvy.
   6. 2.4.6. InterWay sa zaväzuje chrániť spracúvané osobné údaje pred neoprávneným alebo náhodným sprístupnením, poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím, prenosom, zverejnením alebo zneužitím, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania, a to najmä nasledovnými opatreniami:
    a) existencia usmernenia pre riadenie a podporu informačnej bezpečnosti;
    b) určenie rolí a povinnosti vyplývajúcich z pracovnej náplne;
    c) existencia usmernenia pre prácu na diaľku a pre prácu s mobilnými zariadeniami;
    d) osobné údaje musia byť spracúvané iba oprávnenými osobami viazanými povinnosťou mlčanlivosti;
    e) existencia disciplinárneho postupu pre oprávnené osoby v prípade nedodržiavania definovaných pravidiel;
    f) riadenie a prideľovanie aktív;
    g) definícia klasifikácie informácií, postupov označovania a zaobchádzania s nimi;
    h) existencia opatrení zabezpečujúcich obmedzenie prístupu k informáciám a zariadeniam spracúvajúcim informácie;
    i) zavedenie riadenia a kontroly používateľských prístupov k osobným údajom;
    j) zabezpečenie správneho a efektívneho používania kryptografie na zabezpečenie dôvernosti,
    k) preukázania pôvodu alebo integrity informácií;
    l) prijatie opatrení na zabránenie neautorizovanému fyzickému prístupu, zničeniu alebo zasahovaniu do informácií organizácie alebo zariadení spracúvajúcich informácie;
    m) zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky zariadení spracúvajúcich informácie;
    n) ochrana informácií a zariadení spracúvajúcich informácie pred škodlivým softvérom (vrátane aktualizácie softvéru);
    o) ochrana informácií pred stratou (najmä formou zálohovania);
    p) zaznamenávanie dát a ich monitorovanie prostredníctvom zabezpečených logov;
    q) zabezpečenie integrity prevádzkových systémov;
    r) zabezpečenie ochrany informácií v sieťach a v podporných zariadeniach, ktoré ich v sieťach spracúvajú;
    s) ošetrenie bezpečnosti prenášaných informácií v rámci organizácie a s ktoroukoľvek treťou stranou;
    t) integrácia informačnej bezpečnosti do informačných systémov v celom ich životnom cykle;
    u) zabezpečenie ochrany údajov, ktoré sa použijú na testovanie (ak je relevantné);
    v) zabezpečenie ochrany aktív organizácie, ku ktorým pristupujú dodávatelia;
    w) zabezpečenie konzistentného a efektívneho prístupu na riadenie incidentov informačnej bezpečnosti vrátane komunikácie o bezpečnostných udalostiach a slabinách;
    x) zabudovanie kontinuity informačnej bezpečnosti do systému riadenia obchodnej kontinuity v organizácii;
    y) zabezpečenie dostupnosti zariadení na spracovanie informácií a vytvorenie postupu pre ukončenie pracovného alebo obdobného pomeru oprávnenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti).
   7. 2.4.7. InterWay je povinný po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR (článok 12 až 23 GDPR), a to podľa pokynov prevádzkovateľa, predovšetkým však na základe výslovného písomného pokynu alebo žiadosti prevádzkovateľa pri plnení informačnej povinnosti voči dotknutej osobe podľa článku 13 a 14 GDPR a pri zabezpečení výkonu práv dotknutej osoby podľa článkov 15 - 22 GDPR.
   8. 2.4.8. InterWay je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa článku 32 až 36 GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi.
   9. 2.4.9. V prípade, ak InterWay obdrží podnet od dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa tejto hlavnej zmluvy, je povinný tento podnet bezodkladne predložiť prevádzkovateľovi.
   10. 2.4.10. InterWay je povinný vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak príslušný právny predpis nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
   11. 2.4.11. Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.
   12. 2.4.12. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje Predpisy na ochranu osobných údajov.
   13. 2.4.13. Osobné údaje možno spracúvať len v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.
   14. 2.4.14. InterWay je v prípade inšpekcie zo strany dozorného orgánu povinný na požiadanie prevádzkovateľa okamžite predložiť prevádzkovateľovi všetky požadované dokumenty a informácie ohľadom ochrany osobných údajov spracúvaných v mene prevádzkovateľa.
   15. 2.4.15. V prípade akýchkoľvek zmien sa InterWay zaväzuje prevádzkovateľa o nich vopred informovať tak, aby mohol prevádzkovateľ túto zmenu posúdiť a uskutočniť opatrenia, ktoré mu umožnia postupovať v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov (napr. splniť informačnú povinnosť voči dotknutým osobám ohľadom prenosu do tretej krajiny).
   16. 2.4.16. Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo iného vzťahu prichádza do styku s poskytnutými osobnými údajmi, a ktorá bola o svojich právach a povinnostiach poučená podľa Predpisov na ochranu osobných údajov.
   17. 2.4.17. Prevádzkovateľ dáva pokyn InterWay, aby zhromaždené osobné údaje neboli spracúvané počas doby dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom v tejto súvislosti sa prevádzkovateľ zaväzuje dať záväzný pokyn sprostredkovateľovi na výmaz týchto údajov.
  5. 2.5. Dôvernosť informácii
   1. 2.5.1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
   2. 2.5.2. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (vrátane ďalších sprostredkovateľov a ich oprávnených osôb). Povinnosť mlčanlivosti musí trvať aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR pri plnení jeho úloh v zmysle zákona.
  6. 2.6. Poverenie ďalšieho sprostredkovateľa
   1. 2.6.1. Prevádzkovateľ udeľuje InterWay všeobecný súhlas s poverením ďalších sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov. InterWay je však povinný oznámiť prevádzkovateľovi minimálne 30 dní vopred informáciu o zamýšľanej zmene, t.j. poverení ďalšieho sprostredkovateľa alebo nahradení odsúhlaseného ďalšieho sprostredkovateľa iným ďalším sprostredkovateľom.
   2. 2.6.2. k InterWay zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tohto ďalšieho sprostredkovateľa je povinný (zmluvne) zaviazať na plnenie rovnakých povinnosti týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Predpisov na ochranu osobných údajov. Ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie InterWay.
  7. 2.7. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
   1. 2.7.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
    a) spracúvať osobné údaje výlučne na vymedzený účel,
    b) zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
    c) zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli získané,
    d) oznámiť InterWay písomne meno zodpovednej osoby prevádzkovateľa, ak bola poverená,
    e) za účelom ochrany osobných údajov prijať príslušné organizačné, personálne a technické bezpečnostné opatrenia v zmysle čl. 24 GDPR;
    f) poskytovať InterWay súčinnosť pri plnení hlavnej zmluvy a tohto vyhlásenia,
    g) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, rešpektovať zásady ochrany osobnosti a súkromia a konať spôsobom, ktorý neodporuje Predpisom na ochranu osobných údajov alebo hlavnej zmluve vrátane tejto dohody,
    h) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva; povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov; povinnosťou mlčanlivosti o osobných údajoch je prevádzkovateľ povinný preukázateľne zaviazať oprávnené osoby,
    i) dodržiavať všetky povinnosti uložené Predpismi na ochranu osobných údajov, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, predovšetkým poskytnúť potrebnú súčinnosť príslušným orgánom; v tom prípade je prevádzkovateľ ďalej povinný zabezpečiť dostupnosť dotknutých záznamov a zabrániť ich automatickému mazaniu,
    j) informovať InterWay v rozumnom čase, ak prevádzkovateľ dostane:
    - požiadavku od dotknutých osôb na sprístupnenie ich osobných údajov alebo na poskytnutie informácie o stave spracúvania takýchto údajov InterWay,
    - sťažnosť alebo požiadavku od dotknutých osôb v súvislosti s povinnosťami v zmysle Predpisov na ochranu osobných údajov, najmä požiadavky o výmaz osobných údajov, ktorá sa týka InterWay; alebo
    - otázky od orgánov zodpovedných za ochranu údajov a jej kontrolu (napr. Úrad na ochranu osobných údajov), ktorá si vyžaduje kooperáciu s InterWay.
   2. 2.7.2. Prevádzkovateľ si ponechá vždy kontrolu a zodpovednosť nad osobnými údajmi. Ak akákoľvek dotknutá osoba požiada o poskytnutie informácie o spracovaní osobných údajov, o opravu osobných údajov, namieta zákonnosť spracúvania osobných údajov alebo iným spôsobom požiada o skončenie spracovávania osobných údajov alebo o ich výmaz, či blokovanie osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne dať písomný pokyn InterWay, aby prijal potrebné opatrenia, v prípade ak si žiadosť dotknutej osoby vyžaduje súčinnosť od InterWay. Písomný pokyn môže byť aj formou e-mailu a to na e-mailovú adresu osobneudaje@interway.sk.
   3. 2.7.3. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku zavineného porušenia povinností vyplývajúcich mu z hlavnej zmluvy, z Predpisov na ochranu osobných údajov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo za škodu, ktorú spôsobil v súvislosti s týmito VOP.

7. Autorské práva

 1. Prevádzkovateľ je vlastníkom Stránky i Portálu, ktorá je autorským dielom i databázou v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len „Autorský zákon“). Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Portálu.
 2. Obsah Portálu nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil prevádzkovateľ vopred svoj súhlas.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov Stránky a k zlepšovaniu svojich služieb. Anonymizované dáta neobsahujú žiadne osobné údaje ani údaje, ktoré by mohli užívateľov identifikovať.
 4. Požívateľ berie na vedomie, že akýkoľvek software poskytovaný v rámci služby je poskytovaný formou:
  1. dočasnej nevýhradnej licencie alebo sublicencie;
  2. udeľovanej na obdobie jedného fakturačného obdobia za predpokladu jeho riadnej a včasnej úhrady ceny služby za príslušné fakturačné obdobie;
  3. výlučne iba na používanie funkcionalít príslušného softwaru s tým, že požívateľ týmto získava právo software poskytovaný v rámci služby použiť iba pre vlastnú potrebu. Ostatné spôsoby použitia sa výslovne vylučujú;
  4. za odmenu za udelenie licencie, ktorá je zohľadnená a zahrnutá v cene služby podľa článku 3 a 4 týchto VOP.
 5. Požívateľ berie na  vedomie, že na všetok software poskytovaný v rámci služby sa viažu majetkové práva výrobcov a je chránený podľa Autorského zákona. Požívateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa oprávnený:
  1. akýmkoľvek spôsobom software upravovať, prekladať do iných programovacích alebo národných jazykov, zahrnúť ho do iného programového produktu a šíriť takto vzniknuté produkty;
  2. udeľovať oprávnenie k výkonu práva používať software iným právnickým alebo fyzickým osobám;
  3. umožniť vzdialený prístup k software tretím stranám odlišným od Užívateľa a osobám vystupujúcim v jeho mene a na jeho účet;
  4. rozmnožovať software a následne jeho rozmnoženiny šíriť, prenajímať, požičiavať, vystavovať a nakladať s ním inak ako to umožňuje táto zmluva;
  5. inak v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito VOP zasahovať do duševného vlastníctva prevádzkovateľa alebo tretích strán.

8. Informačná povinnosť pri uzatvorení zmluvy na diaľku pre prémiové služby (platené)

 1. Prevádzkovateľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky používateľa - spotrebiteľa o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že používateľovi v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. oznámil nasledujúce informácie:
  1. Charakter služby, ktorá je objednávaná prostredníctvom Portálu a podmienky jej poskytnutia je popísaný na Stránke.
  2. Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa sú uvedené v čl. 1. bod 1. týchto VOP.
  3. Telefónne číslo prevádzkovateľa a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s prevádzkovateľom, sú uvedené v čl. 1. bod 1. týchto VOP a na Stránke https://www.interway.sk/kontakt/.
  4. Adresa, na ktorej môže používateľa uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet, sa nelíši od adresy uvedenej v čl. 1. bod 1. týchto VOP.
  5. Cenník prevádzkovateľa je dostupný on-line na Stránke https://www.webjet.sk/premium/. Celková cena za poskytnutú službu a licencie je uvedená aj na Stránke v sekcii Moje stránky pri rekapitulácii online objednávky pred jej odoslaním zo strany používateľa.
  6. Pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia Zmluvy, sa nevyužíva číslo služby so zvýšenou tarifou.
  7. Platobné podmienky a lehota, do ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť službu sú uvedené v týchto VOP (najmä v čl. 2 a 4 VOP).
  8. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov používateľov sú uvedené v týchto VOP (v čl. 14 VOP).
  9. Odoslaním objednávky dáva používateľ súhlas s poskytnutím služby ako odplatnej služby v rozsahu definovanom v týchto VOP.
  10. Informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienky, lehota a postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy sú upravené v čl. 5 bod 1. týchto VOP.
  11. Informácia o povinnosti používateľa uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia: Ak používateľ požiadal o poskytnutie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
  12. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytnutej služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku k službe podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis. Poučenie o zodpovednosti je uvedené v čl. 14 týchto VOP.
  13. Dĺžka trvania Zmluvy a podmienky jej skončenia sú uvedené v týchto VOP (v čl. V týchto VOP). Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
  14. Informácia o minimálnej dobe trvania záväzkov používateľa vyplývajúcich zo Zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a podmienky jej skončenia sú uvedené v čl. V týchto VOP. Zmluva v znení VOP neustanovuje pre spotrebiteľa minimálnu dobu trvania záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
  15. Prevádzkovateľ sa neriadi kódexmi správania v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.
  16. Informácia o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné: elektronický obsah je sprístupnený po zaregistrovaní používateľa na Stránke prevádzkovateľa, a to v sekcii Moje stránky, ostatné informácie sú uvedené na Stránke a v týchto VOP.
  17. Informácia o kompatibilite elektronického obsahu prostredníctvom obsahu HW a SW, o ktorých prevádzkovateľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné: Kompatibilita s bežne dostupnými internetovými prehliadačmi a zariadeniami (PC, tablet, smartfón).
  18. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: používateľ je oprávnený za účelom riešenia prípadných sporov medzi ním a prevádzkovateľom využiť prostriedky určené zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade sa používateľ môže obrátiť na subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/1) alebo spor riešiť prostredníctvom príslušnej ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false). Prevádzkovateľ odporúča, aby sa používateľ pred samotným využitím mimosúdneho riešenia sporu prostredníctvom vyššie uvedených subjektov, so svojimi požiadavkami obrátil priamo na prevádzkovateľa, a to buď osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej správy na adresu [info@webjet.eu].
  19. Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, Slovenská republika.
 2. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
 3. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb zvolených používateľom.

9. Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. Predmetom Zmluvy je poskytnutie služby. V maximálnej miere, akú dovoľuje aplikovateľné právo, v žiadnom prípade nebude prevádzkovateľ, jeho zamestnanci alebo jeho poskytovatelia licencií zodpovedať za akýkoľvek ušlý zisk, príjem alebo predaj, alebo za akúkoľvek stratu dát, alebo za náklady vynaložené na obstaranie tovarov alebo služieb, za majetkové škody, za osobnú ujmu, za prerušenie podnikania, za stratu obchodných informácií, ani za akékoľvek špeciálne, priame, nepriame, náhodné, ekonomické, krycie, trestné, špeciálne alebo následné škody, akokoľvek zapríčinené, či už vyplynuli zo zmluvy, úmyselného konania, nedbalosti alebo inej skutočnosti, zakladajúcej vznik zodpovednosti, a to aj v prípade, že prevádzkovateľ bol upovedomený o možnosti takýchto škôd. Nakoľko niektoré štáty a niektoré právne systémy nedovoľujú vylúčenie zodpovednosti, ale môžu dovoľovať obmedzenie zodpovednosti, je zodpovednosť prevádzkovateľa, jeho zamestnancov obmedzená do výšky ceny služby, ktorý bol zaplatený za túto službu.
 2. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť výlučne za škody, ktoré vznikli jeho zavinením, princíp objektívnej zodpovednosti je vylúčený, pokiaľ právne predpisy neurčia inak.
 3. Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na Stránku a Portál, ani bezchybnosť a bezpečnosť Stránky a Portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Používateľovi pri realizácii prístupu a užívaní Portálu, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na Portáli, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou Portálu, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam používateľov, či škody vzniknuté v súvislosti s využitím informácií zverejnených na Portáli. Kliknutím na niektoré odkazy na Portáli môže dôjsť k opusteniu Portálu a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Používateľ nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom používateľa do Portálu alebo systému, ktorý realizuje prenos z Portálu tretím osobám.
 4. Ak ste spotrebiteľ, na základe zákonov máte určité práva. Tieto práva zahŕňajú záväzok Prevádzkovateľa poskytovať služby riadne a včas s primeranou odbornou starostlivosťou. Nič v týchto podmienkach nemá za cieľ obmedziť ani vylúčiť našu zodpovednosť za akékoľvek porušenie tohto záväzku prevádzkovateľa. SLUŽBY POSKYTUJEME „TAK, AKO STOJA A LEŽIA“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“. NEZARUČUJEME PRESNOSŤ ANI VČASNOSŤ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB. Prevádzkovateľ sa snaží o maximálnu presnosť, funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby. Napriek tomu nemôže poskytnúť garanciu stopercentnej presnosti, funkčnosti a dostupnosti služby. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY NIE SÚ BEZ CHÝB A OBČAS DOCHÁDZA K ICH ODSTÁVKAM A VÝPADKOM. NEMÔŽEME ZARUČIŤ, ŽE SLUŽBY BUDÚ PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, V POŽADOVANOM ČASE, BEZPEČNE ALEBO BEZ CHÝB. Prevádzkovateľ si vyhradzuje tiež právo obmedziť prístup k službe na dobu nevyhnutne potrebnú k vykonaniu opráv, údržby alebo aktualizácie systému. MY, NAŠE AFILÁCIE, PREDAJCOVIA, DISTRIBÚTORI A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZMLUVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. MÁTE K DISPOZÍCII VŠETKY POVINNÉ ZÁRUKY PREDVÍDANÉ ZÁKONOM, NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI VYLUČUJEME AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ POVINNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ODBORNOSTI A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.
 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom Stránky.
 6. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za stránky používateľov a neručí najmä za:
 7. texty a obrázky napísané a vytvorené používateľmi služby;
 8. presnosť, spoľahlivosť a časovú platnosť zverejnených informácií;
 9. odkazy a vložené objekty tretích strán.

10. Ďalšie dojednania

 1. Prístup na Stránku a Portál a ich používanie sú bezplatné. Používateľ však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania Portálu (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí používateľ sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb.
 2. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so Zmluvu, Stránkou alebo Portálom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie Stránky alebo Portálu realizované.
 3. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený vydať nové VOP alebo ich zmeniť. Prevádzkovateľ bude informovať používateľa o zmene VOP na Stránke, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP mohli používatelia bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť.
 5. Nové VOP nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Stránke a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok sa budú aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí ich účinnosti.
 6. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 7. Všetky prípadné spory medzi prevádzkovateľom a používateľom budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky alebo subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa týchto VOP.
 8. Činnosť prevádzkovateľa tiež podlieha dohľadu a dozoru príslušného živnostenského úradu (Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava).
 9. Tieto VOP sú platné a účinné od 25.05.2018.

Získajte viac s premium verziou

Premium verzia Connect Domain

Prevádzkujte stránku na vlastnej doméne (www.stranka.sk). Ak ešte nie ste vlastníkom domény, môžete si ju zakúpiť priamo cez WebJET Cloud za cenu 21,00 € ročne. Ako bonus získate priestor až pre 100 stránok300 MB fotografií a súborov.

Verzia Connect Domain je vhodná pre bežné webstránky.

3,50 € / mesiac

Premium verzia Pro

Vo verzii PRO získavate ďalšie výhody - zaheslované stránky, prepojenie vášho e-shopu na službu PayPal, získate priestor pre 500 stránok a až 1000 MB obrázkov a súborov.

Verziu PRO odporúčame pre obsahovo náročnejšie prezentáciepre e-shopy predávajúce väčšie množstvo produktov.

8,25 € / mesiac

© 2014 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené. Stránka bola vygenerovaná redakčným systémom WebJET.

Požívanie súborov cookies na stránke

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (Viac informácii na www.webjet.sk/podmienky-pouzitia.html). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.