Úvod

Prevádzkovateľom internetovej stránky umiestnenej na doméne webjet.sk je spoločnosť InterWay, a. s. so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6123/B (ďalej aj len „Interway“ alebo „prevádzkovateľ“.

Všetky odkazy na "naše", "nás", "my" alebo "spoločnosť" v rámci týchto podmienok a oznámenia opt-in sa považujú za odkazy na spoločnosť InterWay, a. s.

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov a použitia cookies sú splnením informačnej povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“). V tomto dokumente Vám poskytujeme podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov všetkých návštevníkov a užívateľov webovej stránky umiestnenej na doméne webjet.sk v podmienkach našej spoločnosti.

V záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov, InterWay poskytuje základné informácie o tom, akým spôsobom spracúva osobné údaje o fyzických osobách ako dotknutých osobách a aké práva majú dotknuté osoby.

Aké osobné zhromažďujeme a na čo zhromaždené údaje používame?

Používanie webovej stránky webjet.sk (a jej podstránok) je vo väčšine prípadov anonymné, t.j. bez toho, aby ste nám poskytovali akékoľvek svoje osobné údaje.

Počas Vašej návštevy internetovej stránky štandardne zaznamenávame iba IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie však nie sú samé o sebe považované za osobné údaje a tieto nie sú ani prepojené s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za iným účelom. V prípade, že máte nastavené maskovanie IP adresy, nezhromažďujeme o Vás ani takéto informácie.

Na našich internetových stránkach spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácii na našich stránkach, keď sa prihlasujete alebo odhlasujete z odberu noviniek alebo na užívanie nami poskytovaných služieb či si tieto služby od nás objednávate.

Kategórie dotknutých osôb, typy osobných údajov, účely, právne základy ich spracúvania a oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

Dotknutými osobami, t.j. fyzickými osobami, ktorých osobné údaje v rámci internetovej stránky (a jej podstránok) zhromažďujeme a spracúvame teda sú:

(i) návštevníci našej webovej stránky;
(ii) obchodný zákazník (FO – podnikateľ);
(iii) kontaktná osoba zákazníka (FO, FO podnikateľa);
(iv) spotrebiteľ.

Ad (i)

Prevádzkovateľ zhromažďuje informácie a spracováva osobné údaje dotknutej osoby - návštevníka našej webovej stránky na účely:

a) merania počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok, a to na právnom základe oprávneného záujmu na meraní používania a zlepšenia obsahu našej webovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

typ spracovávaných osobných údajov: IP adresy, názov domény, verzia vášho prehliadača a operačný systém, údaje o návštevnosti, štandardné webové logy, zhromaždené pomocou vlastných nástrojov a Google Analytics.

b) odpovedania na otázky, postrehy alebo návrhy na vylepšenia na telefónnej linke, e-maile, v dotazníku na internetovej stránke (fórum podpory, kontaktujte nás), a to na právnom základe oprávneného záujmu na zlepšení našich služieb, obsahu webovej stránky a získania nových zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). typ spracovávaných osobných údajov: meno, e-mailová adresa, telefón; získané od návštevníka našej webovej stránky.

Ad (ii)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby - obchodného zákazníka (FO – podnikateľa) na účely:

a) uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytnutí služieb (WebJET Cloud, Individálna podpora), objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb, a to na právnom základe výkonu našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi Vami a nami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

typ spracovávaných osobných údajov: meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu; získané od obchodného zákazníka.

b) plnenia zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady), sa to na právnom základe plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

typ spracovávaných osobných údajov: meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu; získané od obchodného zákazníka.

c) preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby, a to na právnom základe oprávneného záujmu na ochrane majetku, majetkových a iných práv prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);

typ spracovávaných osobných údajov: meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu; získané od obchodného zákazníka.

d) odpovedania na hlásené problémy s produktmi alebo otázky na telefónnej linke, e-maile, v dotazníku na internetovej stránke (fórum podpory, kontaktujte nás), a to na právnom základe oprávneného záujmu poskytovať naše služby a zabezpečiť spokojnosť našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

typ spracovávaných osobných údajov: meno, telefón alebo e-mailová adresa; získané od obchodného zákazníka.

Ad (iii)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby - kontaktnej osoby zákazníka (FO, FO – podnikateľa) na účely:

a) kontaktovania zákazníka na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom, a to na právnom základe poskytovania našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi Vašou spoločnosťou a nami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo oprávneného záujmu poskytovať naše služby a zabezpečiť spokojnosť našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

typ spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa

b) odpovedania na hlásené problémy s produktmi alebo otázky na telefónnej linke, e-maile, v dotazníku na internetovej stránke (fórum podpory, kontaktujte nás), a to na právnom základe oprávneného záujmu poskytovať naše služby a zabezpečiť spokojnosť našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

typ spracovávaných osobných údajov: meno, telefón alebo e-mailová adresa; získané od kontaktnej osoby zákazníka.

Ad (vi)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby – spotrebiteľa na účely:

a) poskytovania akýchkoľvek služieb (WebJET Cloud, Individálna podpora), ktoré ste od nás požadovali, a to na právnom základe výkonu našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi nami a Vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

typ spracovávaných osobných údajov: meno, adresa, telefón alebo e-mailová adresa, číslo účtu; získané od spotrebiteľa.

b) plnenia zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady), sa to na právnom základe plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

typ spracovávaných osobných údajov: meno, adresa, telefón alebo e-mailová adresa, číslo účtu; získané od spotrebiteľa.

c) preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby, a to na právnom základe oprávneného záujmu na ochrane majetku, majetkových a iných práv prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);

typ spracovávaných osobných údajov: meno, adresa, telefón alebo e-mailová adresa, číslo účtu; získané od spotrebiteľa.

d) odpovedania na hlásené problémy s produktmi alebo otázky na telefónnej linke, e-maile, v dotazníku na internetovej stránke (fórum podpory, kontaktujte nás), a to na právnom základe oprávneného záujmu poskytovať naše služby a zabezpečiť spokojnosť našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

typ spracovávaných osobných údajov: meno, telefón alebo e-mailová adresa; získané od zákazníka - spotrebiteľa.

Poučenie o povinnosti/dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje:

Pokiaľ ide o všetky osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami, nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám tieto osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.

Naopak, pre všetky procesy spracúvania osobných údajov, v ktorých ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek kontakt, ktorý s nami môžete mať.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. Následne si ponechávame Vaše osobné údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

S ohľadom na uvedené:

a) k účelu podľa bodu (i) b) tejto časti podmienok (marketingové účely) týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané počas lehoty platnosti súhlasu, resp. do odvolania súhlasu návštevníkom webovej stránky webjet.sk, podľa toho, čo nastane skôr;

b) k účelu podľa bodu (ii) a) (iii) a) (vi) a) tejto časti podmienok (poskytovanie služieb WebJET Cloud, Individálna podpora) budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov z príslušnej zmluvy uzavretej s dotknutou osobou. Tým nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať (v nevyhnutnom rozsahu) k účelu podľa bodu (ii) b) (vi) b) tejto časti podmienok (uchovávanie dokumentácie) alebo (ii) c) (vi) c) tejto časti podmienok (obhajovanie a uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa);

c) k účelu podľa bodu (ii) b) (vi) b) tejto časti podmienok (uchovávanie dokumentácie) budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti prevádzkovateľa;

d) k účelu podľa bodu (ii) c) (vi) c) tejto časti podmienok (obhajovanie a uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa) budú osobné údaje spracovávané do uplynutia trojročnej (3) premlčacej doby (FO – podnikatelia aj spotrebitelia), od kedy sa právo zo zmluvy mohlo uplatniť po prvý raz. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, či exekučného konania, v ktorom sú riešené práva či povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnej dotknutej osobe, neskončí doba spracovania osobných údajov k účelu podľa čl. bodu (ii) c) (vi) c) tejto časti podmienok pred skončením takého konania alebo uplynutím premlčacej doby, v ktorej možno právo z vykonateľného rozhodnutia uplatniť v exekúcii;

e) k účelu podľa bodu (i) c) (ii) d) (iii) b) (vi) d) (kontaktovanie sa s návštevníkom alebo zákazníkom) tejto časti podmienok budú osobné údaje spracovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu alebo zlučiteľného účelu spracovania osobných údajov;

Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

a) boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a prevádzkovateľom,
b) zanikli všetky záväzky zákazníka voči prevádzkovateľovi,
c) boli vybavené všetky reklamácie a žiadosti zákazníka,
d) boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi zákazníkom a prevádzkovateľom,
e) boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré dal zákazník súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby,
f) uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala,
g) bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti

a súčasne zanikli všetky povinnosti prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov zákazníka (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované (nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne vymazané či skartované.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený našou spoločnosťou. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Používame cookies?

Cookies sú malé súbory, ktoré stránka alebo poskytovateľ služby prenáša na Váš pevný disk cez webový prehliadač, za predpokladu, že mu to povolíte. Cookies umožňujú prevádzkovateľom stránky alebo poskytovateľom služieb rozpoznať prehliadač a zachytiť a pamätať si určité informácie.

Na elektronickom zariadení používateľa môžu byť ukladané:
a) jednostranné cookies;
b) cookies tretej strany;
c) dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje k webstránkam webjet.sk (majú obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu do jedného rok; tieto cookies však môže používateľ aj kedykoľvek vymazať);
d) dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú.

Naša spoločnosť používa cookies, aby nám pomohli zapamätať si spracovanie položiek vo Vašom nákupnom košíku, uložiť nastavenia pre ďalšie návštevy, sledovať reklamy, zostavovať súhrnné údaje o návštevnosti našich stránok a interakcii webe, a aby sme nám pomohli ponúknuť Vám lepší zážitok a nástroje v budúcnosti.

Google ako dodávateľ tretej strany používa cookies na poskytovanie reklám na našich stránkach. Google používa cookie DART. To umožňuje zobrazovať reklamy používateľom na základe ich návštev na našich stránkach a ďalších stránkach na internete. Používatelia sa môžu odhlásiť, návštevou reklamných stránok Google pre ochranu osobných informácií.

Ako môžem uloženie cookies povoliť/blokovať?

Súbory cookies máte možnosť prijať kliknutím na push up notifikáciu pri prvej návšteve nášho webu. Zároveň ich môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou nastavenia vo Vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok. V prípade, že sa rozhodnete ukladanie súborov cookies zablokovať, postupujte podľa návodu Vami používaného prehliadača. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede.

Poskytovanie informácií. Kto je príjemcom Vašich osobných údajov?

Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám bez Vášho súhlasu, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov (viď čl. 4 GDPR), ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným obchodným partnerom spoločnosti:

a) spoločnosti poskytujúcej server a hosting pre stránku webjet.sk;
b) spoločnosti poskytujúcej služby platobnej brány za účelom vykonania platby za poskytnuté služby.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované aj:

a) súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
b) tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.,
c) tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity a kontaktovať Účastníkov v mene Interwayu za týmto účelom (marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce služby call centra);
d) novým majiteľom našej spoločnosti a právnym poradcom pri predaji našej spoločnosti alebo inej obdobnej transakcii.

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú (i) interní zamestnanci a (ii) externí spolupracovníci prevádzkovateľa. Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR. Na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresy v časti Kontaktné údaje Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov.

Sú Vaše osobné údaje prenesené mimo EÚ?

Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie.

Avšak pri používaní analytického softvéru "Google Analytics“ od spoločnosti Google Inc. na našej internetovej stránke (a jej podstránkach) informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa môžu prenášať na server spoločnosti Google v  USA, kde sa zhromažďujú.

V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, takže prenosy majú podľa rozhodnutia Európskej komisie povahu cezhraničných prenosov do tretej krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. O „Privacy Shield“ sa môžete dozvedieť tu: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Vaše práva

Právo na prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo namietať a právo na prenos údajov

S účinnosťou od 25. mája 2018 máte k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša spoločnosť ako prevádzkovateľ.

Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR).

To znamená, že ste oprávnení pozrieť sa na údaje, ktoré o Vás uchovávame; môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli pravdivé a aktuálne alebo o vymazanie údajov, ktoré o vás uchovávame (v určitých prípadoch môžete použiť priamo funkcionality systémov za účelom opravy alebo aktualizácie Vašich osobných údajov, ak sú dostupné). Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame na základe oprávneného záujmu (viď sekciu Kategórie dotknutých osôb, typy osobných údajov, účely, právne základy ich spracúvania a oprávnené záujmy prevádzkovateľa) alebo uchovávame. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému poskytovateľovi služieb podľa Vášho výberu.

Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás nižšie. Je však potrebné Vás zároveň upozorniť, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Ako a kde podať Vašu žiadosť?

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená (i) na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti Interway, (ii) elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom na e-mailovej adrese spoločnosti Interway, (iii) osobne v sídle spoločnosti Interway alebo (iv) akýmkoľvek iným spôsobom. Zo žiadosti by mala byť zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle Interway (t.j. napr. v prípadoch bežných e-mailových žiadostí alebo telefonátov).

Ako a kedy bude vybavená Vaša žiadosť?

Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená Interway bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov je bezplatné.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, ak naša spoločnosť nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Odvolanie súhlasu

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás nižšie.

Sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Odkazy na iné internetové stránky

Podľa nášho uváženia, môžeme zahrnúť alebo ponúkať produkty tretích strán alebo služby na našich webových stránkach. Tieto stránky tretích strán sú samostatné s vlastnou politikou ochrany osobných údajov. Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť za obsah a činnosť týchto odkazovaných stránok. Avšak snažíme sa chrániť integritu našich stránok a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

Užívatelia do 16 rokov

Naše webová stránka, produkty a služby sú určené pre ľudí, ktorí majú aspoň 16 rokov alebo sú starší. Z uvedeného dôvodu nebudeme zhromažďovať nijaké osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov.

Online ochrana súkromia

Tieto online zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie a osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našej internetovej stránky a jej podstránok a nie na informácie a osobné údaje zhromaždené v režime offline.

Váš súhlas

Používaním našich stránok, súhlasíte s našimi podmienkami ochrany osobných údajov a používania cookies.

Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky podľa potreby kedykoľvek upraviť či doplniť.

Tieto podmienky, prosím, pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Vždy platí verzia zverejnená aktuálne na internetovej stránke webjet.sk.

Tieto podmienky boli naposledy upravené dňa 25.05.2018.

Kontaktujte Nás

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov a použitia súborov cookies, kontaktujte nás prosím na:

 

E-mailová adresa: osobneudaje@interway.sk
Korešpondenčná adresa: InterWay, a. s.,
Stará Vajnorská 21,
831 04 Bratislava,
Slovensko

 

Vaše otázky a návrhy týkajúce sa týchto podmienok uvítame.


Získajte viac s premium verziou

Premium verzia Connect Domain

Prevádzkujte stránku na vlastnej doméne (www.stranka.sk). Ak ešte nie ste vlastníkom domény, môžete si ju zakúpiť priamo cez WebJET Cloud za cenu 21,00 € ročne. Ako bonus získate priestor až pre 100 stránok300 MB fotografií a súborov.

Verzia Connect Domain je vhodná pre bežné webstránky.

3,50 € / mesiac

Premium verzia Pro

Vo verzii PRO získavate ďalšie výhody - zaheslované stránky, prepojenie vášho e-shopu na službu PayPal, získate priestor pre 500 stránok a až 1000 MB obrázkov a súborov.

Verziu PRO odporúčame pre obsahovo náročnejšie prezentáciepre e-shopy predávajúce väčšie množstvo produktov.

8,25 € / mesiac

© 2014 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené. Stránka bola vygenerovaná redakčným systémom WebJET.

Požívanie súborov cookies na stránke

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (Viac informácii na www.webjet.sk/podmienky-pouzitia.html). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.