Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi prevádzkovateľom, ktorým je InterWay, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35 728 531, IČ DPH: SK2020268294, DIČ: 2020268294, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 15626/B. (ďalej len "prevádzkovateľ") a používateľom služby.
 2. Prevádzkovateľ poskytuje službu pre jednoduchú tvorbu web stránok.
 3. Predmetom zmluvy je zaistiť prevádzku služby požívateľovi a záväzok používateľa za túto službu platiť poplatky podľa platného cenníka prevádzkovateľa.
 4. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

2. Uzatvorenie zmluvy

 1. Používateľom služby sa môže stať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba (ďalej len požívateľ)
 2. Používateľ si objedná službu na základe odoslaného registračného formulára prostredníctvom siete internet.
 3. Objednaním služieb prostredníctvom siete internet vyslovuje používateľ svoj záväzok riadiť sa týmito všeobecnými podmienkami rovnako, ako by tieto podmienky boli podpísané vo forme zmluvy. Všeobecné podmienky sú záväzné v platnom aktuálnom znení.
 4. Zmluvný vzťah založený podľa týchto všeobecných podmienok vzniká medzi zmluvnými stranami okamihom schválenia zaslaného a riadne vyplneného registračného formulára Užívateľa zo strany prevádzkovateľa služby a riadi sa ustanovením obchodného zákonníka a naväzujúcich predpisov.
 5. Na Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, sa vzťahujú ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách podľa § 51a a násl. z. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník.
 6. Požívateľovi je automaticky zriadená služba a nastavené webové stránky na zvolenej doméne a umožnená administrácia týchto stránok. O zriadení služby je používateľ informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol v registračnom formulári.
 7. Po registrácii je na email zadaný používateľom zaslané náhodné heslo. Používateľ je povinný si následne heslo zmeniť v sekcii Moje stránky a uchovávať toto heslo v tajnosti a nezdielať ho s ďalšími osobami. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré sú z jeho účtu vykonané.
 8. Používateľ je povinný okamžite prevádzkovateľa informovať, pokiaľ má akékoľvek podozrenie na zneužitie či sprístupnenie svojho konta tretej osobe. V prípade odôvodnenej obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu účtu požívateľa, je prevádzkovateľ oprávnený účet používateľa zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v dôsledku vyzradenia alebo zneužitia jeho prístupového hesla.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť či zrušiť registráciu používateľa, pokiaľ sa oddôvodnene domnieva, že používateľ porušuje tieto obchodné podmienky alebo iné vzájomné ujednanie. Zánikom či zrušením registrácie nie sú dotknuté tie ustanovenia všeobecných podmienok, ktoré vzhľadom k svojej povahe pretrvávajú.

3. Poskytované služby

Bezplatná verzia

Bezplatná verzia ako základný nástroj poskytuje 20MB priestoru na disku a má limit na maximálne 30 web stránok. Bezplatná verzia poskytuje 1GB prenesených dát za mesiac. V bezplatnej verzii je povinnosť zachovať odkaz na prevádzkovateľa stránky v podobe ako je uvedený v pätičke stránky vo zvolenej šablóne. Na stránkach sa môžu zobraziť reklamy na tovar a služby tretích strán a prevádzkovateľa.

Prémiové služby

V prípade potreby zvýšenia limitov na diskového priestoru, počtu stránok, mesačného prenosu dát alebo si želáte web stránku prevádzkovať na vlastnej doméne môžete využiť naše prémiové služby.

Prémiové a doplnkové služby

 1. Všetky ceny sú zverejnené v cenníku v sekcii pre prémiové služby a pri objednávke služby. Ceny môžu byť upravené podľa aktuálnych zmien trhu alebo z dôvodu špeciálnych akcií. Hodnoty sú uvedené v miestnej mene, alebo v USD alebo v EUR.
 2. Všetky prémiové služby sú dostupné pre jednotlivé web stránky po prihlásení v sekcii Moje stránky.
 3. Prémiové služby je možné uhradiť prostredníctvom platobnej karty. Platby spracováva tretia strana, údaje o platobnej karte nebudú poskytnuté prevádzkovateľovi služby.
 4. Niektoré služby vyžadujú opakovanú platbu. Táto bude vykonaná automaticky v stanovenom intervale. Automatické obnovenie môže byť zrušené v sekcii Moje stránky.
 5. Po úspešnom vykonaní platby je používateľovi zaslané potvrdenie na email. Platby za prémiové služby je možné refundovať do 15 dní v prípade:
  1. Úplného ukončenia poskytovania služieb
  2. Opakujúceho sa zásadného problému služby, ktorá zamedzuje normálnemu fungovaniu
  3. Nie je možné poskytnúť zvolenú prémiovú službu
 6. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo preskúmať dôvod refundácie na základe ktorého rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí refundácie.
 7. Platby za domény a konzultačné služby nie je možné refundovať.

Ukončenie služby

 1. Bezplatnú verziu môže prevádzkovateľ automaticky ukončiť pokiaľ nebol viac ako 6 mesiacov zaznamenaný prístup do administrácie stránky.
 2. Prémiovú službu je možné ukončiť k termínu nasledovnej platby.
 3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne problémy alebo sťažnosti pri ukončení poskytovania služby.
 4. Pri ukončení služby sa môže stať, že doménu získa iný používateľ.
 5. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže ukončiť poskytovanie služby ak:
  1. stránky porušujú zákony alebo sú v rozpore s dobrými mravmi
  2. stránky poskytujú informácie / odkaz na hazardné hry alebo tipovanie
  3. používateľ poruší tieto všeobecné podmienky
  4. stránky poškodzujú dobré meno prevádzkovateľa
  5. používateľ sa pokúsi narušiť bezpečnosť, stabilitu alebo dostupnosť poskytovaných služieb
  6. používateľ sa pokúsi prekonať obmedzenia služieb
  7. vytvorené stránky šíria alebo odkazujú na nebezpečný kód, porušujú autorské práva, odkazujú alebo poskytujú warez / hack / phishing
  8. stránka neposkytuje bežný obsah iba súbory na stiahnutie
  9. stránka obsahuje materiál pornografickej, hanlivej, výhražnej alebo inak škodlivej povahy
  10. stránka obsahuje materiál ktorý nie je vlastníctvom používateľa
  11. obsah na stránke, alebo stránka samotná je rozposielaná formou SPAMu
  12. stránka bola vytvorená robotickým softvérom

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Používateľ vyplnením registračného formuláru súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v registračnom formulári a v zóne Moje stránky prevádzkovateľom podľa platných predpisov. Osobné údaje si môžete vyplniť ale aj zmazať v sekcii Moje stránky. Osobné údaje sú využívané pre interné účely, marketingové účely, štatistické spracovanie, registráciu domén, registráciu do internetových vyhľadávačov a propagáciu služieb.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje poskytnuté používateľom budú spracované pre jeho potreby, nebudú sprístupnené akéjkoľvek ďalšej osobe s výnimkou partnerov prevádzkovateľa a budú poskytnuté do zahraničia len pri zachovaní zákonných podmienok.

Zrieknutie sa zodpovednosti

PREVÁDZKOVATEĽ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ POUŽÍVATEĽOM, TRETÍM OSOBÁM ČI ICH HARDWÉRU, KU KTORÝM MOHLO DÔJSŤ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO NÁHODOU V DÔSLEDKU ALEBO BEZ OHĽADU NA SLUŽBY A/ALEBO PRODUKTY PREVÁDZKOVATEĽA. PREVÁDZKOVATEĽ NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA POŠKODENIE POUŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN V DÔSLEDKU NESCHOPNOSTI POUŽIŤ NAŠE SLUŽBY A/ALEBO WEB STRÁNKY A/ALEBO PRODUKTY, ČI UŽ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO SKUTOČNOSŤOU. POUŽÍVANÍM SLUŽIEB PREVÁDZKOVATEĽA KONÁTE PODĽA SVOJHO ÚSUDKU, NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDOSŤ. POUŽÍVATEĽ JE VÝHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA VLASTNOM POČÍTAČI, SYSTÉME ALEBO INOM ZARIADENÍ ČI ZA STRATU DÁT V DÔSLEDKU SŤAHOVANIA MATERIÁLOV.
VYSLOVENE SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVATE SLUŽBY A PRODUKTY PREVÁDZKOVATEĽA NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ A TIEŽ, ŽE SLUŽBY A PRODUKTY SÚ POSKYTOVANÉ V PODOBE „AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. PREVÁDZKOVATEĽ NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA DOSTUPNOSŤ A/ALEBO FUNKČNOSŤ WEB STRÁNKY AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY A/ALEBO MATERIÁLOV, KU KTORÝM VEDIE PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM VYTVORENEJ STRÁNKY.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za stránky používateľov a neručí najmä za:

 1. texty a obrázky napísané a vytvorené používateľmi služby
 2. presnosť, spoľahlivosť a časovú platnosť zverejnených informácií
 3. odkazy a vložené objekty tretích strán

Ďalšie ujednania

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť všeobecné podmienky podľa potreby.
 2. Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na stránkach prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ sa snaží o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby. Napriek tomu nemôže poskytnúť garanciu stopercentnej dostupnosti služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť prístup k službe na dobu nevyhnutne potrebnú k vykonaniu opráv, údržby alebo aktualizácie systému.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených údajov.

 

Tieto podmienky sú účinné od 1. 1. 2014.


Získajte viac s premium verziou

Premium verzia Connect Domain

Prevádzkujte stránku na vlastnej doméne (www.stranka.sk). Ak ešte nie ste vlastníkom domény, môžete si ju zakúpiť priamo cez WebJET Cloud za cenu 21,00 € ročne. Ako bonus získate priestor až pre 100 stránok300 MB fotografií a súborov.

Verzia Connect Domain je vhodná pre bežné webstránky.

3,50 € / mesiac

Premium verzia Pro

Vo verzii PRO získavate ďalšie výhody - zaheslované stránky, prepojenie vášho e-shopu na službu PayPal, získate priestor pre 500 stránok a až 1000 MB obrázkov a súborov.

Verziu PRO odporúčame pre obsahovo náročnejšie prezentáciepre e-shopy predávajúce väčšie množstvo produktov.

8,25 € / mesiac

© 2014 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené. Stránka bola vygenerovaná redakčným systémom WebJET.

Požívanie súborov cookies na stránke

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (Viac informácii na www.webjet.sk/podmienky-pouzitia.html). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.